TanieProjektyDomow.com.pl » Słownik pojęć

Słownik pojęć

 

DZIENNIK BUDOWY  -   to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót (art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego).

Dziennik budowy należy założyć przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zazwyczaj dziennik budowy jest gotową książką formatu A4, z nadrukowanymi odpowiednimi (zgodnymi z wzorem określonym w rozporządzeniu) rubrykami, oświadczeniami, protokołami, oraz ponumerowanymi stronami, w dwóch egzemplarzach: oryginał i kopia (na kartach z perforowaną linią ułatwiającą wyrwami kopii). Art. 45 ust. 1 określa, że właściwy organ wydaje opłatnie dziennik budowy. W praktyce, kupuje się czysty zeszyt dziennika budowy i po przygotowaniu odpowiednich dokumentów:
oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, oraz wpisie w czystym dzienniku budowy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na danej budowie, a także wypełnieniu strony tytułowej  właściwy organ (administracji budowlanej) rejestruje dziennik budowy nadając mu numer i podbija każdą stronę pieczęcią urzędu.
  
 ATRIUM (Forma podobna to patio) – to pomieszczenie w sercu budynku (zazwyczaj o funkcji mieszkalnej), niezadaszone, lub z otworem w dachu. Z atrium prowadziły wejścia do wszystkich innych pomieszczeń mieszkalnych. W dawnych czasach rozpalano tam ogień, a dym bezpiecznie uchodził na zewnątrz.

ELEWACJA – to zewnętrzna część budynku wraz ze wszystkimi elementami które się na niej znajdują. Elewacja na której znajduje się główne wejście do budynku nazywana jest elewacją frontową, lub fasadą. W projekcie architektonicznym znajdują się rzuty elewacji. Są niezbędne do przedstawienia wielkości i położenia otworów i detali.

 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA


    Średnio daje to powierzchnię tej strefy poddasza, której wysokość wynosi ok. 1,80m

    Do powierzchni użytkowej nie wliczamy powierzchni garażu, pomieszczeń technicznych i pomocniczych - na rzutach kondygnacji pomieszczenia te oznaczone są symbolem * obok wartości w metrach kwadratowych.

 POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU

    - to powierzchnia, jaką budynek zajmuje na działce. Mierzymy ją po zewnętrznym obrysie budynku, z uwzględnieniem wszystkich podcieni, ale bez schodów zewnętrznych, tarasów i podjazdów.

 KUBATURA WEWNĘTRZNA (NETTO)

    - to przestrzeń ograniczona ścianami zewnętrznymi, podłogą i ociepleniem dachu - jest to wartość określająca objętość powietrza, które będzie ogrzewane w budynku.

 OKAP - to dolna krawędź połaci dachowej

 KALENICA - to górna krawędź połaci dachowej

ŚCIANKA KOLANKOWA - to niewielka, pionowa ściana nośna poddasza, ustawiona w linii ścian zewnętrznych budynku (na wieńcu stropowym niższej kondygnacji), dzięki której skos dachu nie zaczyna się bezpośrednio przy podłodze.

SCHODY KRĘTE, ZABIEGOWE I PROSTE
  - geometria klatki schodowej to zawsze szukanie optymalnego połączenia oszczędności miejsca i wygody użytkowania. Rozróżniamy:

SCHODY KRĘTE - zajmują najmniej miejsca, ale są też najmniej wygodne

SCHODY ZABIEGOWE - zajmują stosunkowo niewiele miejsca, pozostają przy tym dość wygodne; to kompromis pomiędzy funkcjonalnością a oszczędnością miejsca

SCHODY PROSTE - są najwygodniejsze, ale zajmują najwięcej miejsca

 KUBATURA – Mierzona w m3. To powierzchnia pomieszczenia liczona po wewnętrznym obrysie, pomnożona przez wysokość pomieszczenia liczoną od podłogi do spodu stropu, czy stropodachu. Metoda obliczeniowa jest analogiczna dla każdego pomieszczenia w budynku. Kubatura budynku to suma kubatur pomieszczeń, które się w nim znajdują.

 MINIMALNE WYMIARY DZIAŁKI – Określa Rozporządzenie Ministra o którym była mowa na wstępie do artykułu: DZIAŁ II - Zabudowa i   zagospodarowanie działki budowlanej, Rozdział 1 Usytuowanie budynku, par. 12. Sytuowanie budynku określone jest poprzez minimalne odległości od granic ścian z otworami lub bez:
    - dla ścian z otworami (należy przez to rozumieć drzwi lub okna), odległość wynosi 4,00 m.
    - dla ścian bez otworów odległość wynosi 3,00 m.
 Warunki odstępstw określają punkty 2 i 3 par. 12.

    Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jacek Stanecki
    Lisewo Kościelne 36a, 88-180 Złotniki Kujawskie

    NIP 953 162 04 44.

    Pracownie projektowe: