TanieProjektyDomow.com.pl » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.tanieprojektydomow.com.pl

INFORMACJE OGÓLNE:

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.tanieprojektydomow.com.pl  jest  firma Przedsiębiorstwo Handowo-Usługowe Jacek Stanecki z siedzibą Lisewo Kościelne 36a, 88-180 Złotniki Kujawski; wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1690 prowadzoną przez Wójta Gminy Złotniki Kujawskie, posiadającą numer NIP 953 162 04 44, Regon 091182929.

Regulamin określa zasady  korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego tanieprojektydomow.com.pl

Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.

Kupujący – użytkownik serwisu, który dokonał zakupu projektu przez serwis tanieprojketydomow.com.pl

Korzystanie z serwisu internetowego tanieprojektydomow.com.pl oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik serwisu tanieprojektydomow.com.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

Serwis nie jest właścicielem prezentowanych na stronie www.tanieprojektydomow.com.pl projektów i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności danych i informacji zawartych w ofercie, a w szczególności dotyczących właściwości i jakości poszczególnych projektów.

Właścicielem projektów jest Pracownia Architektoniczna, zwana dalej Pracownią, z którą firma PHU Jacek Stanecki jako właściciel serwisu tanieprojektydomow.com.pl podpisała stosowną umowę. Autorem projektu jest Pracownia Architektoniczna lub wskazany przez nią podmiot, z którym Pracownia współpracuje.

Serwis prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych na podstawie oprogramowania własnego i za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem url: http://www.tanieprojektydomow.com.pl

Sprzedaż projektu architektoniczno-budowlanego – umowa na podstawie, której Użytkownik serwisu nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno-budowlanego w rozumieniu przepisów praw budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany składa się z: 

 1. części architektonicznej:
 1. części konstrukcyjnej
 2. części instalacyjnej
 3. części opcjonalnej.

Wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty, jak zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te jednak nie są gwarantowane.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez:
 1. stronę internetową – www.tanieprojektydomow.com.pl
 2. telefonicznie – pod numerem 604 133 975.

Osoba fizyczna składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku składania zamówień przez osobę prawną wymagana jest nazwa firmy i numer NIP.

       2. Wiążące są zamówienia poprawnie złożone i potwierdzone przez serwis.

      3.   Właściciel serwisu tanieprojektydomow.com.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Użytkownika Serwisu w formularzu zamówienia będą niepełne lub niemożliwe do potwierdzenia.

      4. Złożenie zamówienia przez użytkownika serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

       5.   Zapłata za projekt może nastąpić w formie:

 1. przedpłaty przelewem bankowym na konto właściciela serwisu prowadzone przez mBank nr 26 1140 2004 0000 3402 6218 1775 – w tytule zamówienia należy wtedy podać nr zamówienia (otrzymywany po złożeniu zamówienia drogą emailową)
 2. za pobraniem – należność za projekt domu regulowana jest wówczas przy odbiorze przez Użytkownika serwisu,
 3. za pomocą systemu paypal
 1. Wszystkie ceny podane na stronie www.tanieprojektydomow.com.pl są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

WARUNKI DOSTAWY:

 1. Dostarczenie projektu następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Użytkownik serwisu zostanie poinformowany telefonicznie lub emailowo.
 1. Zamówione projekty domów są dostarczane, na wskazany adres korespondencyjny Użytkownika serwisu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

GWARANCJE I ZWROTY:

 1. Klient ma prawo zwrócić/ wymienić nieużywany projekt w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny wraz z oryginałem faktury. Koszt przesyłki pokrywa klient. Zwrócony projekt nie może być używany ani zniszczony i musi posiadać fabryczne zabezpieczenia. Projekt musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 2. Zgodnie z Ustawa  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący może odstąpić od umowy kupna zawartej na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia przesyłki, składając w tym czasie pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna (wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na końcu regulaminu) oraz jeśli w ciągu 14 dni od tej daty odeśle projekt (na własny koszt) wraz z dokumentem zakupu (faktura VAT lub paragon) na adres naszego serwisu:PHU Jacek Stanecki Lisewo Kościelne 36a, 88-180 Złotniki Kujawskie. Uznanie odstąpienia od umowy zakupu jest możliwe tylko w przypadku zachowania podanych terminów. Zwracany w tym trybie towar (projekt) zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki serwis ma zwrócić zapłatę. Serwis w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu (projektu). Jeżeli towar (projekt) spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych.

REKLAMACJE:

 1. Koszt przesyłki reklamacyjnej ponosi klient.
 2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zwracany jest na koszt klienta.
 3. Zakres praw konsumenta reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.).
 4. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków w dostawie klient zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki lub, po odbiorze, natychmiast skontaktować się z kurierem i zażądać protokołu uszkodzenia. Protokół stanowi podstawę do dalszych roszczeń.
 5. Firma prosi o niezwłoczny kontakt i wyjaśnienie przed odbiorem paczki naruszonej/uszkodzonej koniecznie PRZED jej przyjęciem i złożeniem podpisu na liście przewozowym.
 6. Firma nie odpowiada za przesyłki ewidentnie uszkodzone w transporcie lub naruszone przez osoby trzecie, jeśli klient swym podpisem zatwierdzi ich odbiór.
  UWAGA! Nasza firma nie przyjmuje zwrotów wysyłanych za pobraniem przez klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Właściciel serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą do:
 1. weryfikacji zamówienia,
 2. kontaktu z Użytkownikiem Serwisu (Kupującym),
 3. przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji Użytkownika Serwisu (Kupującego).

Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.

3. Właściciel serwisu zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych projektów z oferty serwisu internetowego tanieprojektydomow.com.pl

4. Regulamin niniejszy obowiązuje począwszy od dnia 27.11.2012r. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 marca 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat :

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jacek Stanecki

Lisewo Kościelne 36a, 88-180 Złotniki Kujawskie

NIP 953 162 04 44

 

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy kupna projektu domu …………………………….

– Data zawarcia umowy :.............................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :............................................................................................

– Adres konsumenta(-ów) :...........................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

– Data :..........................................................................................................................................

- Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na moje konto nr ………………………………………………

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jacek Stanecki
Lisewo Kościelne 36a, 88-180 Złotniki Kujawskie

NIP 953 162 04 44.

Pracownie projektowe: